VISIE- EN MISSIETEKST

Sint-Lievenscollege Business...


Visie

Sint-Lievenscollege Business staat samen met zes andere Gentse centrumscholen in voor het secundair onderwijsaanbod van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent (SKOG). Daarnaast profileert onze school zich als een dynamische dialoogschool binnen het grotere geheel van de scholengemeenschap Edith Stein.

Onze centrumligging zien we als een troef om onze leerlingen in contact te brengen met de stad in het algemeen en met de rijkdom aan geschiedenis, kunst en economie van Gent in het bijzonder. Gent als toeristisch centrum, havenstad en commercieel-administratief én dienstverlenend centrum is de ideale partner in het licht van samenwerkingsverbanden tussen school en verschillende openbare en private organisaties.

Ondernemen, communiceren en programmeren

Sint-Lievenscollege Business brengt actueel en kwaliteitsvol onderwijs binnen drie domeinen: ondernemen (economie & organisatie), communiceren (taal & cultuur) en programmeren (STEM-ICT). De contacten en de samenwerking met de bedrijfs- en IT-wereld garanderen het realiteitsgebonden en toegepast karakter van het onderwijs. De leerkrachten als geëngageerde teamgerichte professionals, de kleinschaligheid én de goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding zorgen voor kwalitatief sterk onderwijs.

Als secundaire business-school bereiden we onze leerlingen voor op creatief én ethisch ondernemen. We maken jonge mensen bewust van hun plaats in de vrije markteconomie en leren hen oog hebben voor duurzaamheid en zorg voor de mens en de natuur.

In Sint-Lievenscollege Business zien we diversiteit als een troef: het is een rijkdom maar ook een uitdaging om elke jongere maximale ontplooiingskansen te bieden. Vanuit een christelijke inspiratie leren we verantwoordelijk en respectvol met elkaar en met de omgeving omgaan, om ruimte te geven voor diversiteit, initiatief en inspraak.

Leerlinggericht onderwijs

Onze school streeft ernaar een toekomstgericht en stimulerend leerklimaat te bieden waarbij kennis het fundament vormt om de talenten van elke leerling te ontwikkelen.

Toch willen we meer dan louter kennis overdragen. Leerlinggericht onderwijs betekent voor ons dat we jongeren begeleiden bij het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes. Centraal staan respect, eerlijkheid, zorgen voor elkaar en kwaliteitszorg. Onze school is een oefenplek voor sociale vaardigheden waar jongeren kunnen groeien in verdraagzaamheid, weerbaarheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid. Van onze leerlingen verwachten we inzet en waarderen we hun eerlijkheid en integriteit. Van zijn kant kan de leerling rekenen op onze zorgzame nabijheid en begeleiding.

De ouders blijven voor ons de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de jongere. In alle openheid waken ouders en school samen over de leef- en leerhouding van de jongere. We streven daarom naar vlotte communicatie en willen ook voor de ouders een open school zijn waar we samen in dialoog gaan.

Van de personeelsleden vragen we de nodige empathie in het begeleiden van de leerlingen. Ze vervullen een voorbeeldfunctie en nodigen de leerlingen zo uit om met respect en zorg om te gaan met de andere.

Bovendien werken we samen met heel wat externe partners zoals Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), stagebedrijven, sprekers, universiteiten en hogescholen, …

Communicatie

Sint-Lievenscollege Business wil de communicatie en het overleg tussen alle betrokkenen nastreven en voortdurend optimaliseren. Een open en kwaliteitsvolle communicatie tussen personeel, ouders, leerlingen en externe partners draagt bij tot duidelijkheid, wederzijds begrip en een dynamische samenwerking.

We willen een open en participatieve school zijn waar leerlingen, ouders en personeelsleden elkaar ontmoeten op formeel overleg – de leerlingenraad, de ouderraad en de schoolraad – én op informeel overleg via gesprekken op school, via e-mails of de telefoon.

Innovatief én digitaal

We leven in een snel veranderende wereld. Dat vraagt flexibiliteit en een attitude van levenslang leren, zowel van leerkrachten als leerlingen. Daarom wil Sint-Lievenscollege Business een innovatieve school zijn die volop inzet op de digitalisering. Elke leerling en elk personeelslid krijgt daarvoor een laptop ter beschikking. We zijn er ons van bewust dat IT geen doel op zich mag zijn: het is een middel om leerlingen tot autonoom leren te brengen.