VISIE- EN MISSIETEKST

Sint-Lievenscollege Business...


Sint-Lievenscollege Business een school die durft

Sint-Lievenscollege Business staat samen met de humaniora van de Zilverenberg in voor het secundair onderwijsaanbod van het Sint-Lievenscollege in het hart van Gent. Onze school profileert zich als dynamische katholieke handelsschool binnen het grotere geheel van de katholieke scholengemeenschap Edith Stein. De centrumligging zien we als een troef om onze leerlingen in contact te brengen met de stad in het algemeen en met de rijkdom aan geschiedenis, kunst en economie van Gent in het bijzonder. Gent als toeristisch centrum, havenstad en commercieel-administratief en dienstenverlenend centrum is de ideale partner in het licht van samenwerkingsverbanden tussen de school en verschillende openbare en private organisaties en bedrijven.

Sint-Lievenscollege Business brengt actueel en kwaliteitsvol handelsonderwijs vanuit een ethisch bewustzijn. De contacten en de samenwerking met de bedrijfswereld en de werking met de informatie- en communicatietechnologie garanderen het realiteitsgebonden en praktisch karakter van het onderwijs. Nascholing, integratie van de nieuwe onderwijsmiddelen, kleinschaligheid en een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding zorgen voor kwalitatief sterk onderwijs.

Onze school brengt haar leerlingen de talige vaardigheden, de ondernemerscapaciteiten, de bedrijfseconomische kennis en de informaticacompetenties bij om hen toe te laten hogere studies aan te vatten of hun taak in de maatschappij op te nemen. In samenwerking met de koepel en de bedrijven zorgen we voor modern en aangepast onderwijs dat inspeelt op de maatschappelijke vernieuwingen en noden. Onze business-school pleit voor een dynamisch, creatief én ethisch ondernemersschap. Onze school maakt jonge mensen bewust van hun plaats en hun rol in een vrije markteconomie. Ze leert hen niet zomaar een speelbal te zijn van de vrije consumptie. Sint-Lievenscollege Business durft de dwang van de oneindige economische groei in vraag te stellen en breekt een lans voor duurzaamheid en zorgzaamheid voor mens en natuur.

Dit alles gebeurt dank zij grote inspanningen van het korps dat permanent uitgedaagd wordt om vanuit de eigen vorming en achtergrond, via nascholing permanent de veranderingen te verzoenen met de eigen realiteit en ze te vertalen naar de wereld van de jongeren.

Onze school wil meer dan louter kennis overdragen en het verstand van de jongeren vormen. Opvoedend onderwijs betekent voor ons dat we jongeren begeleiden bij het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes. Centraal hierbij staan respect, een gezonde discipline, christelijke nabijheid en zorg, en het streven naar stiptheid, nauwkeurigheid en sociale vaardigheden.

Wij wijzen op het belang van respect in de omgang met elkaar, respect voor het werk en de inzet van iedereen, respect via een verzorgd voorkomen. We tonen het belang aan van zorg voor agenda en notities, persoonlijk materiaal en de goederen van de school. Evenzeer wijzen we op het belang van zorg voor de eigen lichamelijke en mentale gezondheid en veiligheid en die van de medeleerlingen.

We werken elke dag aan een school die nabijheid centraal stelt: dit houdt in dat er is tijd is voor elkaar, dat we leren geduldig en empathisch luisteren, tactvol omgaan met gevoelens, mekaar meer dan één kans geven. Samenleven kan niet zonder afspraken en regels die moeten worden nageleefd. Opvoeden is volgens ons grenzen durven te stellen, terechtwijzen en duidelijk maken wat wel en wat niet kan. Jongeren hebben immers nood aan duidelijke afspraken en grenzen. Een gezonde discipline is de basis voor het later functioneren in groep en omgaan met hiërarchie.

Eerlijkheid, trouw aan het gegeven woord en consequent gedrag vormen de basis voor groei als individu en lid van een groep. Ze zorgen voor wederzijds vertrouwen dat onontbeerlijk is in een organisatie. We werken ook dagelijks aan attitudevorming: stiptheid, nauwkeurigheid, kwaliteitszorg zijn troeven op de latere arbeidsmarkt.

Onze school is finaal een oefenplek voor sociale vaardigheden waar onze leerlingen groeien in verdraagzaamheid, weerbaarheid en verantwoordelijkheid.

Sint-Lievenscollege Business biedt onderwijs en opvoeding aan een publiek dat divers is qua afkomst, sociale status, gezinssituatie, voorkennis, motivatie. Deze diversiteit is een rijkdom en tevens een uitdaging om elk kind maximale ontplooiingskansen te geven. Waar voorkennis ontbreekt en de school mogelijkheid ziet, zorgt zij voor de nodige inhaalbeweging, gratis. Dit is voor ons een manier om gelijke kansen te geven aan jongeren die niet allen gelijk aan de start verschijnen. Daar waar de instroom vanuit een bepaalde richting niet aangewezen is, geeft de school duidelijk de grenzen van haar begeleiding aan en reikt ze pistes aan om extern en via zelfstudie de nodige kennis te verwerven.

In overleg werkt onze school samen met alle partners die betrokken zijn bij het dagelijkse opvoeden en onderwijzen.

Van onze leerlingen wordt inzet, eerlijkheid en trouw aan het gegeven woord verwacht. Van zijn kant kan de leerling rekenen op een faire behandeling, een zorgzame nabijheid en (bege)leiding vanwege het personeel.

De ouders zijn voor ons de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de jongere. Hun betrokkenheid met de jongere en hun samenwerking met de school staan borg voor een gedeelde en samen-gedragen aandacht voor en begeleiding van de jongere in zijn sociale, affectieve en cognitieve groei.

De personeelsleden gaan met de nodige empathie om met de hen toevertrouwde jongeren. Ze vervullen hun voorbeeldfunctie en nodigen zo de leerlingen uit om met respect en zorg om te gaan met de andere. Ze brengen de jongeren de nodige vorming bij en zorgen voor didactisch aangepast en kwaliteitsvol onderwijs en waardenopvoeding in de geest van de Opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs.

Daarnaast zijn er de externen op wie de school een beroep doet om haar dagelijkse onderwijsopdracht te realiseren: onze koepel, het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs, het Centrum voor Leerlingen Begeleiding, de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst, de stagebedrijven, externe sprekers, de lokale gemeenschap, hogescholen en universiteiten, …

Het schoolbestuur zorgt voor het noodzakelijke infrastructurele en opvoedkundige kader waarbinnen school gemaakt wordt. Het steunt hierbij de personeelsleden in hun dagelijkse taak via vorming, via functionerings- en evaluatiegesprekken.

Sint-Lievenscollege Business wil de communicatie met en het overleg tussen alle betrokkenen nastreven en voortdurend optimaliseren. Een open en kwaliteitsvolle communicatie tussen personeel, ouders en leerlingen en externen draagt bij tot duidelijkheid, wederzijds begrip en dynamische samenwerking tussen de onderwijsparticipanten.

Sint-Lievenscollege Business wil overleg en communicatie mogelijk maken en organiseren, variatie in de communicatiemiddelen inbouwen en de kwaliteit van de communicatie verzorgen.

Overleg mogelijk maken betekent voor ons dat je ouders, leerlingen, externen en personeelsleden de kans biedt om elkaar te ontmoeten. Dit overleg gebeurt formeel via de bijeenkomsten van de leerlingenraad, de ouderraad, de schoolraad en het medezeggenschapscollege. Naast dit formele overleg geven alle personeelsleden dagelijks gestalte aan de spontane aanspreekbaarheid.

De school maakt het mogelijk om via verschillende kanalen te communiceren met ouders en externen: via website, telefoon, onthaalbrochure, briefwisseling, schooltijdschrift.

We werken aan duidelijkheid en gepastheid in onze correspondentie. In onze gesprekken streven we naar actief luisteren en respect voor de aangebrachte elementen. Het uiteindelijke doel is een verzorgd contact, gestoeld op begrip voor de communicatiepartner, met het oog op samenwerking op vlak van opvoeding en onderwijs die de leerling ten goede komt en die voldoening schenkt.

Een school moet de verwondering ter sprake brengen. Verwondering begint met de vraag naar het waarom. Onze school wil leerlingen begeleiden in hun zoektocht naar antwoorden en naar zingeving. Temidden een multiculturele en multireligieuze samenleving wil Sint-Lievenscollege Business een herkenbare katholieke school zijn met Jezus van Nazareth als model en richtsnoer van ons leven en onze omgang met elkaar.

Bewust met geloven omgaan betekent ook dat we ons engageren voor andere, kansarmere medemensen. Sint-Lievenscollege Business werkt daarom mee aan acties voor de Derde en de Vierde Wereld.

De pastorale werkgroep waarborgt een aanbod van bezinningsmomenten, pastoraal zin-volle activiteiten en vieringen doorheen het schooljaar. Wij bouwen aan een school waar iedereen zich geborgen weet en thuis voelt. Wij willen van onze school een plek maken waar samen-geleefd wordt, waar jonge mensen groeien in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, de anderen, de wereld en God.