Laptopproject

Sint-Lievenscollege Business maakt de digisprong

Elke leerling werkt digitaal. Hiervoor heeft de school laptops aangekocht en geeft ze in bruikleen aan de leerlingen. De ouders betalen hiervoor een éénmalige waarborg en een gebruikersvergoeding (voor servicecontract en verzekering). Het toestel blijft eigendom van de school. Het kan door de leerling gebruikt worden in de klas en thuis. Op het moment van de verdeling van de laptops zal een gebruikershandleiding meegegeven worden waarin alle afspraken rond het gebruik opgenomen zijn.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat iedere leerling de door de school aangekochte laptop gebruikt. Eén type laptop voor iedere leerling geeft meerdere voordelen; instructies bij gebruik in de klas, ondersteuning door leerkrachten en medeleerlingen, technische bijstand door ICT-coördinatoren via servicecontract, … Vandaar dat wij niet toestaan dat andere toestellen in de klas gebruikt worden.

De laptops zullen progressief gebruikt worden in meerdere vakken en kunnen voor een stuk de handboeken vervangen.

Dit project kadert binnen het initiatief ‘Digisprong’ van de Vlaamse Overheid. Hiermee wil de overheid versneld werk maken van een efficiënte en doelgerichte uitbouw van digitaal onderwijs in alle scholen.

Bij inschrijving wordt aan de ouders hun principieel akkoord gevraagd voor: